Služby

Definování procesů, jejich optimalizace a řízení často patří mezi mé prvotní aktivity. To vše je možné provést i prostřednictvím osobního či vzdáleného (online) mentoringu zaměstnanců. Což považuji za velmi efektivní cestu, neboť zaměstnanec funguje jako výborné medium v tomto případě. Tou samou cestou lze zajistit i celkové zefektivnění administrativy. Konzultace mají vždy charakter odpovídající především potřebám podniku. NE-procesní analýza, kterou jsem vytvořila s ohledem na potřeby podniků, je velice podrobná a doplňuje řadu služeb. Procesní řízení je tzv. nástavbou, která je aplikovaná na nastavené procesy. Jedná se o činnost, která je postupně přenesena na klíčové zaměstnance podniku. Inovace v podniku jsou mou oblíbenou tvůrčí činností. Povedu Vás k tomu, aby jste dokázali pomocí vlastních sil řízeně najít cestu k inovativním změnám ve Vašem podnikání. 

DEFINOVÁNÍ procesů

Definování řídících, hlavních a podpůrných procesů. Vytvoření mapy procesů. Určení jednotlivých vstupů, výstupů a zodpovědných osob za dané procesy a jednotlivé činnosti v nich. Výstup: digitalizovaný soubor procesů v podniku.

OPTIMALIZACE procesů

Optimalizování definovaných firemních procesů. Detekce slabých míst a jejich odstranění. Zefektivnění a zrychlení procesů. Výstup: optimalizované procesy korespondující s požadavky na efektivitu, úspory v čase a další.

MENTORING zaměstnanců

Vedení zaměstnance klienta k samostatnému definování/optimalizaci/řízení procesů v podniku. Mentoring je soustavná činnost, vyžadující na druhé straně partnera (nejčastěji tzv "změnový manažer), který má v osobnostním profilu takový potenciál, aby mohl sloužit jako vztyčný bod mezi mentorem a podnikem.

ŘÍZENÍ procesů

Procesy je potřeba průběžně kontrolovat, vyhodnocovat jejich efektivitu a přizpůsobovat je podmínkám neustále se měnícího prostředí.

ZEŠTÍHLENÍ administrativy / LEAN

Nastavení zdravého firemního prostředí s jasně vymezenými zodpovědnostmi, pravomocemi a zastupitelností. Odstranění dublujících se činností. Workflow a zeštíhlení přetížené administrativy. Nastavení komunikačních toků. A další.

KONZULTACE

Definujeme si cíl na který se zaměříme. Nastavíme plán kroků, jak budete postupovat. Role i odpovědnosti. Předám vám potřebné know-how (vč. informací, jak používat různé nástroje a ověřené postupy), jak se neodchýlit od vytyčeného cíle.

Procesní řízení

Soubor činností zahrnujících plánování a sledování výkonnosti řídících a hlavních firemních procesů. Řízení a sledování procesů, struktur a pojetí řízení podniku za účelem zajištění cílů podniku, jeho hodnototvorných procesů a jeho znalostní, informační a organizační infrastruktury a to ve všech jeho vazbách. Výstup: zefektivnění a zrychlení procesů v podniku.

NE-procesní ANALÝZA metodou "KEA"

Analyzovat lze inovace, podnik, produkt, projekt, atp. Key Economic Analysis. Analýza prostřednictvím vlastního sofistikovaného systému v souboru mnoha uznávaných ekonomických analýz k získání vysoce komplexního pohledu na řešenou otázku. Analýzy v KEA jsou detailně mezi sebou provázány, společně komunikují a lze je v čase řídit a vyhodnocovat prostřednictvím KPI.

INOVACE

Inovace podniků, produktu, procesu, atp. Někdo by řekl, že v tomto hyper-konkurenčním prostředí nelze už přijít na jakýkoli inovativní nápad - ale plete se. Pomůžu se Vám otevřít se a najít takové nápady na inovace. Povedu Vás a společně se naučíme jak nenásilně a řízeně přicházet na inovace ve Vašem podnikání. Staňte se vlastním inovátorem.